Algemene voorwaarden Deta

Algemene Voorwaarden tot dienstverlening Employment Solutions Detacheringen B.V.

1 Definities

- Employment Solutions Detacheringen B.V., statutair gevestigd te Deventer, KVK-nummer 08215670

Opdrachtgever:

Iedere natuurlijke rechtspersoon voor wie Employment Solutions Detacheringen B.V. diensten verricht, of met wie Employment Solutions Detacheringen B.V. een overeenkomst aangaat of met wie Employment Solutions Detacheringen B.V. in onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst

Offerte:

Iedere aanbieding op basis waarvan door enkele aanvaarding een overeenkomst tot stand kan komen

Overeenkomst:

Iedere overeenkomst die tussen Employment Solutions Detacheringen B.V. en opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts) handelingen ter voorbereiding van die overeenkomst

Kandidaat:

De op basis van de opdracht door Employment Solutions Detacheringen B.V. voorgedragen kandidaat

Diensten:

Alle werkzaamheden die Employment Solutions Detacheringen B.V. voor of ten behoeve van de opdrachtgever verricht

Opdracht:

Iedere opdracht van opdrachtgever in welke vorm dan ook

Honorarium:

Tussen de partijen overeengekomen geldelijke vergoeding berekend op basis van de in deze Algemene Voorwaarden vermelde berekeningswijze, dan wel in de opdrachtbevestiging nader overeengekomen berekeningswijze

Detachering:

Het door Employment Solutions Detacheringen ter beschikking stellen van kandidaten die onder verantwoordelijkheid, toezicht en leiding van de opdrachtgever werkzaamheden zullen verrichten.

2.Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten en zijn van toepassing op alle

levering van diensten en (overige) rechtshandelingen tussen Employment Solutions Detacheringen B.V. en de opdrachtgever, ook wanneer deze (rechts)handelingen niet mochten leiden tot of verband houden met een overeenkomst.

2.2 Aan de Algemene Voorwaarden van opdrachtgever komt voor de met Employment Solutions Detacheringen B.V. aangegane overeenkomst slechts werking toe voor zover deze niet in strijd zijn met de Algemene voorwaarden Employment Solutions Detacheringen B.V. Bij twijfel over de vraag of zodanige strijdigheid aanwezig is, prevaleren deze.

3. Vrijblijvendheid en grondslag offertes

3.1 Alle offertes van Employment Solutions Detacheringen B.V. zijn vrijblijvend. De offerte en het daarin genoemde tarief zijn geldig gedurende een door Employment Solutions Detacheringen B.V. aan te geven termijn. Indien de offerte geen termijn bevat waaruit de duur van de geldigheid blijkt geldt een termijn van 30 dagen.

3.2 Offertes van Employment Solutions Detacheringen B.V. zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in dat naar beste weten alle essentiële informatie is verstrekt aan Employment Solutions Detacheringen B.V. die benodigd is voor de opzet en uitvoering van de opdracht.

3.3 De in de offerte vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief BTW.

4. Totstandkoming opdracht

De opdracht komt tot stand door schriftelijke aanvaarding door opdrachtgever van de

overeenkomst tot opdracht. De overeenkomst wordt voorts geacht te zijn tot stand gekomen op het moment dat met uitvoering van de werkzaamheden is begonnen. Employment Solutions Detacheringen B.V. is bevoegd uit hoofde van de opdracht op te schorten totdat zij een kopie van de door de opdrachtgever voor akkoord ondertekende overeenkomst retour heeft ontvangen.

5. Bijzonderheden opdracht

In de opdracht wordt vastgelegd welke vormen van dienstverlening zullen worden verstrekt door

Employment Solutions Detacheringen B.V., voor wie en voor welke periode de opdracht wordt aangegaan. Employment Solutions Detacheringen B.V. kent de volgende vorm van dienstverlening: Detachering.

6. Honorarium Detachering

6.1 Bij succesvolle vervulling van een opdracht wordt het met opdrachtgever overeengekomen uurtarief van de betreffende kandidaat exclusief BTW in rekening gebracht.

6.2 Kosteloze overname van kandidaten is slechts mogelijk indien dit door beide partijen schriftelijk is overeengekomen.

6.4 Het is de opdrachtgever verboden gedurende de duur van de opdracht, almede gedurende een periode van 1 jaar na beëindiging van de opdracht, kandidaten van Employment Solutions Detacheringen B.V. die door hem zijn ingeleend een arbeidsovereenkomst aan te bieden, dan wel op enige andere wijze om niet of om baat, direct of indirect werkzaamheden te doen bij zijn onderneming of daaraan gelieerde bedrijven of daaraan anderszins een beland te doen hebben, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

7. Betaling

7.1 Facturen dienen binnen 30 dagen na factuurdatum te worden voldaan, tenzij schriftelijk anders

is overeengekomen. Bij gebreke van volledige betaling binnen de gestelde termijn is de

opdrachtgever in verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is.

7.2 Indien de opdrachtgever in verzuim is, is hij aan Employment Solutions Detacheringen B.V. een direct opeisbare vertragingsrente ter grootte van 2% verschuldigd van de verschuldigde hoofdsom per maand. De opdrachtgever is daarnaast buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ter grootte van tenminste 15% van de hoofdsom, vermeerderd met de contractuele rente, onverminderd de

verplichting van de opdrachtgever aan Employment Solutions Detacheringen B.V.de werkelijk (buiten)gerechtelijke incassokosten te vergoeden, voor zover deze dit bedrag te boven mochten gaan.

7.3 Bij gebreke van tijdige betaling is Employment Solutions Detacheringen B.V. gerechtigd, ter beoordeling van Employment Solutions Detacheringen B.V. en zonder nadere ingebrekestelling, om de overeengekomen dienstverlening op te schorten. Dit laat onverlet de verplichtingen van de opdrachtgever tot betaling van het verschuldigde bedrag.

7.4 In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de

verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.

8. Geheimhouding

Beide partijen en de door Employment Solutions Detacheringen B.V. bij de uitvoering betrokken personen/derden zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit een andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als

vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de

informatie.

9. Inschakeling derden

Gedurende de uitvoering van de opdracht is het Employment Solutions Detacheringen toegestaan om, in overleg met opdrachtgever, derden te betrekken of in te schakelen bij de uitvoering van de opdracht. Indien Employment Solutions Detacheringen B.V. de dienstverlening (deels) uitbesteedt aan derden, zal Employment Solutions Detacheringen B.V. erop toezien, dat dienstverleners die de interventie uitvoeren, voldoen aan de kwaliteitseisen zoals gesteld door Employment Solutions Detacheringen B.V.

10. Contractsoverneming

10.1 Employment Solutions Detacheringen B.V. is gerechtigd de rechten en verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst met de opdrachtgever over te dragen aan een derde.

10.2 De opdrachtgever zal medewerking aan een dergelijke overdracht verlenen, tenzij

die medewerking redelijkerwijs niet van haar gevergd kan worden.

11. Opschorting en ontbinding van de overeenkomst

11.1 De vorderingen van Employment Solutions Detacheringen B.V. op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in

de volgende gevallen:

a) indien na het sluiten van de overeenkomst aan Employment Solutions Detacheringen B.V. omstandigheden ter kennis komen die Employment Solutions Detacheringen B.V. goede grond geven te vrezen dat de

opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;

b) indien Employment Solutions Detacheringen B.V. de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.

11.2 In de genoemde gevallen is Employment Solutions Detacheringen B.V. bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van Employment Solutions Detacheringen B.V. schadevergoeding te vorderen.

11.3 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal

waarvan Employment Solutions Detacheringen zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan weldermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in

redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Employment Solutions Detacheringen B.V. bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

12. Overmacht

12.1 Indien Employment Solutions Detacheringen B.V. door een niet toerekenbare tekortkoming niet aan haar verplichtingen jegens opdrachtgever kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.

12.2 Onder overmacht wordt verstaan, elke van wil van Employment Solutions Detacheringen B.V. onafhankelijke omstandigheid waardoor nakoming van haar verplichtingen jegens opdrachtgever wordt

verhinderd, vertraagd of oneconomisch gemaakt, waardoor de nakoming van deze verplichtingen in

redelijkheid niet meer van Employment Solutions Detacheringen B.V. kan worden verlangd.

12.3 Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een overmachttoestand op de hoogte stellen.

13. Aansprakelijkheid

13.1 In het geval van mondelinge of telefonische informatie of verzoeken tot opdrachten of

anderszins, aanvaardt Employment Solutions Detacheringen B.V. geen aansprakelijkheid voor misverstanden, dan welonjuist overgekomen informatie. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle hieruit redelijkerwijs voortvloeiende kosten en bemoeienissen.

13.2 Employment Solutions Detacheringen kan slechts aansprakelijk zijn voor enige schade, indien opdrachtgever Employment Solutions Detacheringen heeft gemaand haar verplichtingen na te komen en Employment Solutions Detacheringen B.V. desondanks nalatig is geweest om de betreffende verplichtingen na te komen. Klachten of claims inzake de dienstverlening dient opdrachtgever binnen veertien (14) dagen nadat een gebrek in de dienstverlening is ontdekt of redelijkerwijs ontdekt had kunnen zijn schriftelijk aan Employment Solutions Detacheringen B.V. kenbaar te maken, na welke termijn Employment Solutions Detacheringen B.V. geen aansprakelijkheid meer zal aanvaarden.

13.3 Opdrachtgever draagt de verantwoording over alle handelingen van de kandidaat en verder alle door of de door de kandidaat tot stand gebrachte werken, gedurende de periode dat de kandidaat aan de opdrachtgever ter beschikking is gesteld. De opdrachtgever heeft in het kader van de opdracht de volledige zeggenschap en instructiebevoegdheid over de kandidaat van Employment Solutions Detacheringen B.V.

13.4 Opdrachtgever vrijwaart Employment Solutions Detacheringen B.V. voor aanspraken van kandidaten verband houdende met de verplichtingen uit artikel 7:658 BW en de Arbowetgeving.

13.5 De opdrachtgever vrijwaart Employment Solutions Detacheringen B.V. voor elke aansprakelijkheid van Employment Solutions Detacheringen B.V. als werkgever van de kandidaat- rechtstreeks of indirect- voortvloeiende uit schaden en verliezen die kandidaten toebrengen aan de opdrachtgever of aan derden.

13.6 De aansprakelijkheid is beperkt tot de hoogte van het bedrag van de opdracht aan Employment Solutions Detacheringen B.V. voor geleverde diensten is verschuldigd.

13.7 Opdrachtgever vrijwaart Employment Solutions Detacheringen B.V. voor aanspraken van derden (waaronder begrepen de werknemers van opdrachtgever) ten gevolge van toerekenbare tekortkomingen en/of onrechtmatig handelen van Employment Solutions Detacheringen B.V..

13.8 Alvorens Employment Solutions Detacheringen B.V. aansprakelijk te stellen is de opdrachtgever gehouden Employment Solutions Detacheringen B.V. in de gelegenheid te stellen een bij de uitvoering van de opdracht gemaakte fout binnen een redelijke termijn voor eigen rekening te herstellen

14. Geschillenbeslechting

Indien partijen bij verschillen van inzicht over de uitvoering en/of uitleg van de overeenkomst in

onderling overleg niet tot overeenstemming kunnen komen, staat het ieder der partijen vrij zich tot

de bevoegde rechter te wenden. Uitsluitend de rechter in de woonplaats van de opdrachtnemer is

in dat geval bevoegd van de vordering kennis te nemen.

15. Toepasselijk recht

Op elke aanbieding van Employment Solutions Detacheringen B.V., elke aanvaarding van een aanbieding door opdrachtgever en iedere overeenkomst tussen Employment Solutions Detacheringen B.V. en opdrachtgever is het Nederlands Recht van toepassing.

16. Wijzigingen van de voorwaarden

Employment Solutions Detacheringen B.V. is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. Employment Solutions Detacheringen B.V. zal de gewijzigde voorwaarden tijdig ter inzage bij de Kamer Van Koophandel te Apeldoorn te deponeren.

Recente vacatures

Ben jij (aankomend) casemanager (CROV of Rccm)? Houd jij graag de regie over het proces van verzuim en re-integratie? Dan willen ...
Achterhoek 
Als commerciële Re-integratie & Outplacement Consultant bouw je Staatvandienst verder uit in de regio Ede/Arnhem. Je werkt daarbij samen met collega’s ...
Ede/Arnhem 
Klantmanager Jeugd
13 februari 2018
Als Klantmanager Jeugd voer je gesprekken met inwoners/jeugdigen die hulpvragen hebben en maak je met het gezin/familie een passend ondersteuning-/ familiegroepsplan. ...
Noordoostpolder 
Jeugdhulpverlener
13 februari 2018
Vanaf januari 2018 kunnen ouders en jongeren terecht voor vrij toegankelijke en preventieve ondersteuning bij het Meerpunt inlooppunt en het Jongeren ...
Zoetermeer 
Allround Klantmanager
9 februari 2018
Als Allround Klantmanager behandel je aanvragen en verricht je onderzoeken van recht op een uitkering in het kader van de Participatiewet. ...
Regio Utrecht 
Klantmanager Rechtmatigheid
8 februari 2018
Voor gemeentes in de regio Utrecht en omgeving Apeldoorn zijn wij momenteel op zoek naar een klantmangers rechtmatigheid. Als klantmanager rechtmatigheid ...
Regio Utrecht en Apeldoorn 
- Als Medewerker Bezwaar/Beroep behandel je bezwaar- en beroepschriften af tegen beslissingen genomen op basis van de wet- en regelgeving binnen ...
Utrecht 
Klantmanager Doelmatigheid
6 februari 2018
Bestandsbeheer - Draagt te verwerken mutaties op het gebied van de rechtmatigheid over aan bestandsbeheer ten einde de continuïteit van de betalingen ...
Regio Utrecht 
Arbeidsdeskundige
6 februari 2018
Je geeft de klant een concreet advies gericht op de route naar werk, waarbij zoveel mogelijk wordt aangesloten bij de motivatie, ...
Regio Arnhem 
HR Adviseur
6 februari 2018
- Als HR adviseur ben je een stevige gesprekspartner voor het management op het gebied van P&O ontwikkelingen - Je coacht het ...
Regio Utrecht 
Als commerciële Re-integratie & Outplacement Consultant bouw je Staatvandienst verder uit in de regio van Roermond. Je werkt daarbij samen met ...
Regio Roermond 
Als commerciële Re-integratie & Outplacement Consultant bouw je Staatvandienst verder uit in de regio van Utrecht. Je werkt daarbij samen met ...
Utrecht 
Als commerciële Re-integratie & Outplacement Consultant bouw je Staatvandienst verder uit in de regio Tiel. Je werkt daarbij samen met collega’s ...
Tiel 
WGA Specialist
22 januari 2018
Je bent werkzaam in een team van verzuim- en re-integratiedeskundigen die verantwoordelijk zijn voor de preventie van ziekteverzuim en een duurzame ...
Midden Nederland 
Klantmanager Inkomen
22 januari 2018
- Je zorgt voor de afhandeling van alle soorten aanvragen voor een uitkering. - Je werkt naast je collega gespreksvoerder werk, ...
Landelijk 
WMO Consulent
22 januari 2018
De taken bestaan in hoofdzaak uit: • Het informeren en adviseren van cliënten op het gebied van oplossingen en mogelijkheden binnen het ...
Landelijk 
Binnen een jong en dynamisch team in een snel groeiende organisatie kun jij aan de slag als Casemanager Verzuim. Veel aandacht ...
Den Haag 
Specialist Verzuim
22 januari 2018
Binnen deze functie ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse begeleiding van verzuimende medewerker. Als Casemanager adviseer je de werkgever op het ...
landelijk 
Accountmanager Zorg
22 januari 2018
Als accountmanager Zorg draag je de verantwoordelijkheid voor het relatiebeheer en het optimaliseren van de partnerships tussende opdrachtgever en haar relaties. Je ...
Omgeving Den Haag 
Vanwege het groot aantal reacties staat is de vacature on hold gezet. Als commerciële Re-integratie & Outplacement Consultant bouw je Staatvandienst ...
Breda