Algemene Voorwaarden W&S

Algemene Voorwaarden tot dienstverlening van Employment Solutions Werving & Selectie B.V

1 Definities

- Employment Solutions Werving & Selectie B.V., statutair gevestigd te Deventer, KVK-nummer 08215667

Opdrachtgever:

Iedere natuurlijke rechtspersoon voor wie Employment Solutions Werving & Selectie B.V.. diensten verricht, of met wie Employment Solutions Werving & Selectie B.V. een overeenkomst aangaat of met wie Employment Solutions Werving & Selectie B.V. in onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst.

Offerte:

Iedere aanbieding op basis waarvan door enkele aanvaarding een overeenkomst tot stand kan komen.

Overeenkomst:

Iedere overeenkomst die tussen Employment Solutions Werving & Selectie B.V. en opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts) handelingen ter voorbereiding van die overeenkomst.

Kandidaat:

De op basis van de opdracht door Employment Solutions Werving & Selectie B.V.. voorgedragen kandidaat.

Diensten:

Alle werkzaamheden die Employment Solutions Werving & Selectie B.V. voor of ten behoeve van de opdrachtgever verricht.

Opdracht:

Iedere opdracht van opdrachtgever in welke vorm dan ook.

Honorarium:

Tussen de partijen overeengekomen geldelijke vergoeding berekend op basis van de in deze Algemene Voorwaarden vermelde berekeningswijze, dan wel in de opdrachtbevestiging nader overeengekomen berekeningswijze.

2.Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten en zijn van toepassing op alle levering van diensten en (overige) rechtshandelingen tussen Employment Solutions Werving & Selectie B.V..en de opdrachtgever, ook wanneer deze (rechts)handelingen niet mochten leiden tot of verband houden met een overeenkomst.

2.2 Aan de Algemene Voorwaarden van opdrachtgever komt voor de met Employment Solutions Werving & Selectie B.V. aangegane overeenkomst slechts werking toe voor zover deze niet in strijd zijn met de Algemene voorwaarden van Employment Solutions Werving & Selectie B.V. Bij twijfel over de vraag of zodanige strijdigheid aanwezig is, prevaleren deze.

3. Vrijblijvendheid en grondslag offertes

3.1 Alle offertes van Employment Solutions Werving & Selectie B.V. zijn vrijblijvend. De offerte en het daarin genoemde tarief zijn geldig gedurende een door Employment Solutions Werving & Selectie B.V. aan te geven termijn. Indien de offerte geen termijn bevat waaruit de duur van de geldigheid blijkt geldt een termijn van 3 maanden.

3.2 Offertes van Employment Solutions Werving & Selectie B.V. zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in dat naar beste weten alle essentiële informatie is verstrekt aan Employment Solutions Werving & Selectie B.V. die benodigd is voor de opzet en uitvoering van de opdracht.

3.3 De in de offerte vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief BTW.

4. Totstandkoming opdracht

De opdracht komt tot stand door schriftelijke aanvaarding door opdrachtgever van de overeenkomst tot opdracht. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen. Employment Solutions Werving & Selectie B.V. is bevoegd uit hoofde van de opdracht op te schorten totdat zij een kopie van de door de opdrachtgever voor akkoord ondertekende overeenkomst retour heeft ontvangen.

5. Bijzonderheden opdracht

In de opdracht wordt vastgelegd welke vormen van dienstverlening zullen worden verstrekt door

Employment Solutions Werving & Selectie B.V., voor wie en voor welke periode de opdracht wordt aangegaan. Employment Solutions Werving & Selectie B.V. kent de volgende vorm van dienstverlening: werving en selectie. Employment Solutions Werving & Selectie B.V.spant zich in de overeengekomen diensten naar beste inzicht en vermogen, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap en in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving uit te voeren. Employment Solutions Werving & Selectie B.V. garandeert continuïteit in de dienstverlening.

6. Honorarium Werving & Selectie

6.1 Bij succesvolle vervulling van een werving & selectie opdracht wordt door Employment Solutions een honorarium in rekening gebracht. Dit honorarium wordt berekend aan de hand van het bruto jaarsalaris. Het bruto jaarsalaris omvat 12 maandsalarissen vermeerderd met 8% vakantietoeslag en (eventuele) bonussen, provisies, garantiecommissies, vastgelegde winstuitkeringen en gratificaties.

6.2 Het honorarium wordt 14 dagen voor de datum van indiensttreding van de door Employment Solutions Werving & Selectie B.V. geselecteerde kandidaat gefactureerd.

6.3 Naast het verschuldigde honorarium is de opdrachtgever verplicht de in overleg tussen partijen door Employment Solutions gemaakte kosten te vergoeden.

6.4 De opdrachtgever verplicht zich om binnen 10 dagen na totstandkoming van de overeenkomst de gegevens te verstrekken die noodzakelijk zijn voor de bepaling van het bruto jaarsalaris en de startdatum van de door Employment Solutions Werving & Selectie B.V.geselecteerde kandidaat.

6.5 Onder een succesvolle vervulling van de werving & selectie opdracht wordt eveneens begrepen het geval dat een door Employment Solutions Werving & Selectie B.V. aan de opdrachtgever, voorgestelde kandidaatbinnen twaalf maanden na die introductie in dienst treedt of anderszins en/of, al dan niet via derden, op enigerlei wijze werkzaam is bij de opdrachtgever of bij een daaraan gelieerde onderneming. Tenzij de opdrachtgever ter zake vooraf een nadrukkelijk voorbehoud heeft gemaakt, is het honorarium eveneens verschuldigd indien de door Employment Solutions Werving & Selectie B.V.geïntroduceerde kandidaat bij opdrachtgever via een sollicitatie of anderszins in meer of mindere mate bekend mocht blijken te zijn.

6.6 Indien Employment Solutions Werving & Selectie B.V. een vast honorarium of uurtarief heeft aangeboden of met de opdrachtgever is overeengekomen, is Employment Solutions Werving & Selectie B.V.niettemin gerechtigd jaarlijks per 1 januari de prijzen, honoraria en tarieven aan te passen.

6.7 Garantie op de bemiddeling tijdens of na de proeftijd geldt uitsluitend indien deze explicitiet in de wervingsovereenkomst tussen opdrachtgever en Employment Solutions overeen is gekomen.

7 Betaling

7.1 Facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij gebreke van volledige betaling binnen de gestelde termijn is de opdrachtgever in verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is.

7.2 Indien de opdrachtgever in verzuim is, is hij aan Employment Solutions Werving & Selectie B.V.een direct opeisbare vertragingsrente ter grootte van 2% verschuldigd van de verschuldigde hoofdsom per maand. De opdrachtgever is daarnaast buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ter grootte van ten minste 15% van de hoofdsom, vermeerderd met de contractuele rente, onverminderd de

verplichting van de opdrachtgever aan Employment Solutions Werving & Selectie B.V. de werkelijk (buiten)gerechtelijke incassokosten te vergoeden, voor zover deze dit bedrag te boven mochten gaan.

7.3 Bij gebreke van tijdige betaling is Employment Solutions gerechtigd, ter beoordeling van

Employment Solutions Werving & Selectie B.V. en zonder nadere ingebrekestelling, om de overeengekomen dienstverlening op te schorten. Dit laat onverlet de verplichtingen van de opdrachtgever tot betaling van het verschuldigde bedrag.

7.4 Ingeval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.

8. Inspanningsverbintenis; Exoneratie bij Werving en Selectie

Employment Solutions is gehouden zich in te spannen geschikte kandidaten te werven en te selecteren ten behoeve van indiensttreding bij de opdrachtgever. Voor de beslissing om met een door Employment Solutions geselecteerde kandidaat een arbeidsovereenkomst aan te gaan, evenals voor de inhoud van deze overeenkomst, is de opdrachtgever verantwoordelijk. De opdrachtgever aanvaardt dat Employment Solutions op geen enkele wijze aansprakelijk is voor tekortkomingen van, en/of schade veroorzaakt door kandidaten die door Employment Solutions Werving & Selectie B.V. zijn geselecteerd.

9. Geheimhouding

Beide partijen en de door Employment Solutions Werving & Selectie B.V. bij de uitvoering betrokken personen/derden zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit een andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

10. Inschakeling derden

Gedurende de uitvoering van de opdracht is het Employment Solutions Werving & Selectie B.V. toegestaan om, in opverleg met opdrachtgever, derden te betrekken of in te schakelen bij de uitvoering van de opdracht.

Indien Employment Solutions Werving & Selectie B.V. de dienstverlening (deels) uitbesteedt aan derden, zal Employment Solutions Werving & Selectie B.V. erop toezien, dat dienstverleners die de interventie uitvoeren, voldoen aan de kwaliteitseisen zoals gesteld door Employment Solutions Werving & Selectie B.V..

11. Contractsoverneming

11.1 Employment Solutions Werving & Selectie B.V.is gerechtigd de rechten en verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst met de opdrachtgever over te dragen aan een derde.

11.2 De opdrachtgever zal medewerking aan een dergelijke overdracht verlenen, tenzij

die medewerking redelijkerwijs niet van haar gevergd kan worden.

12. Opschorting en ontbinding van de overeenkomst

12.1 De vorderingen van Employment Solutions Werving & Selectie B.V.op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

a) indien na het sluiten van de overeenkomst aan Employment Solutions Werving & Selectie B.V. omstandigheden ter kennis komen die Employment Solutions Werving & Selectie B.V. goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;

b) indien Employment Solutions Werving & Selectie B.V.de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.

12.2 In de genoemde gevallen is Employment Solutions Werving & Selectie B.V.bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van Employment Solutions Werving & Selectie B.V.schadevergoeding te vorderen.

12.3 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal

waarvan Employment Solutions Werving & Selectie B.V.zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Employment Solutions Werving & Selectie B.V.bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

13. Overmacht

13.1 Indien Employment Solutions Werving & Selectie B.V.door een niet toerekenbare tekortkoming niet aan haar verplichtingen jegens opdrachtgever kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.

13.2 Onder overmacht wordt verstaan, elke van wil van Employment Solutions Werving & Selectie B.V.onafhankelijke omstandigheid waardoor nakoming van haar verplichtingen jegens opdrachtgever wordt verhinderd, vertraagd of oneconomisch gemaakt, waardoor de nakoming van deze verplichtingen in redelijkheid niet meer van Employment Solutions Werving & Selectie B.V.kan worden verlangd.

13.3 Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een overmachttoestand op de hoogte stellen.

14. Aansprakelijkheid

14.1 Inhet geval van mondelinge of telefonische informatie of verzoeken tot opdrachten of

anderszins, aanvaardt Employment Solutions Werving & Selectie B.V.geen aansprakelijkheid voor misverstanden, dan wel onjuist overgekomen informatie. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle hieruit redelijkerwijs voortvloeiende kosten en bemoeienissen.

14.2 Employment Solutions Werving & Selectie B.V.kan slechts aansprakelijk zijn voor enige schade, indien opdrachtgever Employment Solutions Werving & Selectie B.V.heeft gemaand haar verplichtingen na te komen en Employment Solutions Werving & Selectie B.V. desondanks nalatig is geweest om de betreffende verplichtingen na te komen. Klachten of claims inzake de dienstverlening dient opdrachtgever binnen veertien (14) dagen nadat een gebrek in de dienstverlening is ontdekt of redelijkerwijs ontdekt had kunnen zijn schriftelijk aan Employment Solutions kenbaar te maken, na welke termijn Employment Solutions Werving & Selectie B.V. geen aansprakelijkheid meer zal aanvaarden.

14.4 De aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat opdrachtgever over het jaar waarin het schadetoebrengende feit heeft plaatsgevonden aan Employment Solutions Werving & Selectie B.V.voor geleverde diensten is verschuldigd. Het schadebedrag is beperkt tot Euro 453.780,21 per gebeurtenis. Voornoemde aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet, indien de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van de bedrijfsleiding van Employment Solutions Werving & Selectie B.V..

14.5 Opdrachtgever vrijwaart Employment Solutions Werving & Selectie B.V.voor aanspraken van derden (waaronder begrepen de werknemers van opdrachtgever) ten gevolge van toerekenbare tekortkomingen en/of onrechtmatig handelen van Employment Solutions.

14.6 Alvorens Employment Solutions Werving & Selectie B.V.aansprakelijk te stellen is de opdrachtgever gehouden Employment Solutions Werving & Selectie B.V.in de gelegenheid te stellen een bij de uitvoering van de opdracht gemaakte fout binnen een redelijke termijn voor eigen rekening te herstellen

15. Geschillenbeslechting

Indien partijen bij verschillen van inzicht over de uitvoering en/of uitleg van de overeenkomst in onderling overleg niet tot overeenstemming kunnen komen, staat het ieder der partijen vrij zich tot de bevoegde rechter te wenden. Uitsluitend de rechter in de woonplaats van de opdrachtnemer is in dat geval bevoegd van de vordering kennis te nemen.

16. Toepasselijk recht

Op elke aanbieding van Employment Solutions Werving & Selectie B.V., elke aanvaarding van een aanbieding door opdrachtgever en iedere overeenkomst tussen Employment Solutions Werving & Selectie B.V. en opdrachtgever is het Nederlands Recht van toepassing.

17. Wijzigingen van de voorwaarden

Employment Solutions Werving & Selectie B.V. is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. Employment Solutions Werving & Selectie B.V. zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerking treden is meegedeeld treden de wijzigingen jegens de opdrachtgever in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.

Recente vacatures

Ben jij (aankomend) casemanager (CROV of Rccm)? Houd jij graag de regie over het proces van verzuim en re-integratie? Dan willen ...
Achterhoek 
Als commerciële Re-integratie & Outplacement Consultant bouw je Staatvandienst verder uit in de regio Ede/Arnhem. Je werkt daarbij samen met collega’s ...
Ede/Arnhem 
Klantmanager Jeugd
13 februari 2018
Als Klantmanager Jeugd voer je gesprekken met inwoners/jeugdigen die hulpvragen hebben en maak je met het gezin/familie een passend ondersteuning-/ familiegroepsplan. ...
Noordoostpolder 
Jeugdhulpverlener
13 februari 2018
Vanaf januari 2018 kunnen ouders en jongeren terecht voor vrij toegankelijke en preventieve ondersteuning bij het Meerpunt inlooppunt en het Jongeren ...
Zoetermeer 
Allround Klantmanager
9 februari 2018
Als Allround Klantmanager behandel je aanvragen en verricht je onderzoeken van recht op een uitkering in het kader van de Participatiewet. ...
Regio Utrecht 
Klantmanager Rechtmatigheid
8 februari 2018
Voor gemeentes in de regio Utrecht en omgeving Apeldoorn zijn wij momenteel op zoek naar een klantmangers rechtmatigheid. Als klantmanager rechtmatigheid ...
Regio Utrecht en Apeldoorn 
- Als Medewerker Bezwaar/Beroep behandel je bezwaar- en beroepschriften af tegen beslissingen genomen op basis van de wet- en regelgeving binnen ...
Utrecht 
Klantmanager Doelmatigheid
6 februari 2018
Bestandsbeheer - Draagt te verwerken mutaties op het gebied van de rechtmatigheid over aan bestandsbeheer ten einde de continuïteit van de betalingen ...
Regio Utrecht 
Arbeidsdeskundige
6 februari 2018
Je geeft de klant een concreet advies gericht op de route naar werk, waarbij zoveel mogelijk wordt aangesloten bij de motivatie, ...
Regio Arnhem 
HR Adviseur
6 februari 2018
- Als HR adviseur ben je een stevige gesprekspartner voor het management op het gebied van P&O ontwikkelingen - Je coacht het ...
Regio Utrecht 
Als commerciële Re-integratie & Outplacement Consultant bouw je Staatvandienst verder uit in de regio van Roermond. Je werkt daarbij samen met ...
Regio Roermond 
Als commerciële Re-integratie & Outplacement Consultant bouw je Staatvandienst verder uit in de regio van Utrecht. Je werkt daarbij samen met ...
Utrecht 
Als commerciële Re-integratie & Outplacement Consultant bouw je Staatvandienst verder uit in de regio Tiel. Je werkt daarbij samen met collega’s ...
Tiel 
WGA Specialist
22 januari 2018
Je bent werkzaam in een team van verzuim- en re-integratiedeskundigen die verantwoordelijk zijn voor de preventie van ziekteverzuim en een duurzame ...
Midden Nederland 
Klantmanager Inkomen
22 januari 2018
- Je zorgt voor de afhandeling van alle soorten aanvragen voor een uitkering. - Je werkt naast je collega gespreksvoerder werk, ...
Landelijk 
WMO Consulent
22 januari 2018
De taken bestaan in hoofdzaak uit: • Het informeren en adviseren van cliënten op het gebied van oplossingen en mogelijkheden binnen het ...
Landelijk 
Binnen een jong en dynamisch team in een snel groeiende organisatie kun jij aan de slag als Casemanager Verzuim. Veel aandacht ...
Den Haag 
Specialist Verzuim
22 januari 2018
Binnen deze functie ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse begeleiding van verzuimende medewerker. Als Casemanager adviseer je de werkgever op het ...
landelijk 
Accountmanager Zorg
22 januari 2018
Als accountmanager Zorg draag je de verantwoordelijkheid voor het relatiebeheer en het optimaliseren van de partnerships tussende opdrachtgever en haar relaties. Je ...
Omgeving Den Haag 
Vanwege het groot aantal reacties staat is de vacature on hold gezet. Als commerciële Re-integratie & Outplacement Consultant bouw je Staatvandienst ...
Breda